دریای مجازی

گاهی می توانیم اطرافمان را به دریا تشبیه کنیم به خاطر وسعت و غیرقابل پیش بینی بودن . کمی که تامل کنیم شباهت هایی بین فناوری های روز و دریا نیز می توان یافت. پیشرفت های روزمره و تکنولوژی و فناوری هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و اکثر اوقات فراتر از احتمالات و ممکن هایی هستند که ما تصور می کردیم. این دریای مجازی هر روز موج هایی به سمت مان می فرستد. ما برای بهره بردن از این دریا گاه باید چون قایقی باشیم که روان بر موج ها حرکت می کند و گاه چون ماهی گیری که نیاز به استفاده از محتویات این دریا دارد . تنوع و فراوانی نباید ما سردرگم نماید باید مسیر و نیازهای خود را درست شناخته و برای غرق نشدن مهارت هایی رابیاموزیم.