كاربرد دوربين مدار بسته در قسمت هاي مختلف

كاربرد دوربين مدار بسته در بخش هاي امنيتي:براي پيشگيري از ضرر و زيان هاي مالي و افزايش امنيت در محل كسب و كار مي توان از دوربين مدار بسته استفاده نمود .
کاربري دوربين مدار بسته در بخش هاي نظارتي:از ديگر كاربرد هاي دوربين مدار بسته مي توان اشاره داشت به نظارت بر عملکرد افراد و تجهيزات .

كاربرد دوربين مدار بسته در قسمت هاي مختلف
از دوربين مدار بسته مي توان در محل هاي تجاري استفاده نمود. اما در اين قسمت بيشتر به كاربرد دوربين مدار بسته در محل هاي رايج مي پردازيم .
رو به روي متقاضي : يكي از اساسي ترين کاربرد دوربين مداربسته براي كارفرمايان مشاهده نظارت واحد تجاري مي باشد خصوصا در قسمتي كه مربوط به ارتباط با متقاضي مي باشد. و براي اين بررسي نياز به نصب يك دوربين مدار بسته درست در مقابل متقاضي وجود دارد.در صورتيكه واحد تجاري شما كوچك باشد مي توان دوربين مدار بسته را طوري نصب نمود كه امكان بررسي ورودي واحد هم وجود داشته باشد .كه پيشنهاد ما به شما در اين قسمت استفاده از دوربين مدار بسته دام مي باشد.
رو به روي واحد تجاري: در حالتيكه واحد تجاري شما طوري باشد كه با محل فروش فاصله داشته باشددر اين قسمت شما دوربين جداگانه اي را براي نظارت و بررسي استفاده نماييد.تا نظارت ورود و خروج افراد در واحد تجاري براي شما راحت تر باشد.پيشنهاد ما به شما در اين قسمت استفاده از دوربين ها دام و زوم و يا بولت مي باشد .
مقابل فروشنده: در صورتي که فروش در واحد تجاري بر عهده ي کارفرما نباشد و نياز بر اين باشد كه عملکرد فروشنده بررسي گردد در اين بخش نصب دوربين درست در مقابل فروشنده است.
محوطه بيروني واحد تجاري: گاهي بررسي محوطه بيروني واحد تجاري از اهميت خاصي برخوردار است. بدين ترتيب در محيط امنيت بيشتري برقرار است. پيشنهاد ما به شما در اين بخش استفاده از دوربين هاي صنعتي مي باشد. حتي اگر بحث هزينه هم براي شما مهم است پيشنهاد ما به شما استفاده از دوربين هاي بولت مي باشد.
انبار يا قفسه ها: در صورتي که واحد تجاري و يا اداري شما مجهز به يک انبار باشد مي توانيد از دوربين هاي دام بايد براي کنترل محيط استفاده نماييد و افزايش تعداد اين دوربين ها نيز امكان پذير است.اگر براي بررسي نياز براين باشد زاويه ي خاصي مورد بررسي باشد دوربين هاي باكس با لنز هاي خارجي بهترين گزينه هستند