رزولوشن دوربين مدار بسته

در يك مفهوم كلي رزولوشن دوربين مدار بسته به معناي پيكسل هاي قابل تشخيص در تصاوير و كلا تفكيك پذيري تصاوير مي باشد بنابراين هرچه كه ميزان پيكسل هاي قابل تشخيص در صفحه زيادتر باشد به همان ميزان هم دريافت كيفيت تصوير با جزييات دقيق تر خواهيد داشت.يك بيس و استاندار خاص براي رزولوشن تصوير تعريف شده است كه بر اساس تعدادخطوط عمودي ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته و تفكيك پذيري مشخص خواهد شد تعداد خطوط بيشتر برابر است با تفكيك پذيري بيشتر .براي سري دوربين هاي آنالوگ ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته ???TVL گزارش شده است .بيش از اين مقدار هم فعلا موجود نمي باشد .با توجه به كيفيت مشخص شده اگر شما كيفيتي بيش از حد معمول دريافت نماييد تصاوير با كيفيتي نخواهيد داشت.

تبديل رزولوشن دوربين مدار بسته آنالوگ به ديجيتال
بيشتر كارايي و كاركرد با دوربين هاي ديجيتال به همين خاطر در جدولي ساده را طريقه ي اين تبديل كيفيت را به شما توضيح مي دهيم.طبق مطالب قبلي بالاترين كيفيت موجود در سري هاي آنالوگ كيفيت ???TVL مي باشد كه نسبت به سيستم هاي مگاپيكسلي به لحاظ كيفيتي مناسب نيستند با اين شرايط در صورتيكه قصد داشته باشيد سيستم شما از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد از سيستم هاي آنالوگ استفاده نفرماييد.معمولا رنج كيفيت دوربين هاي بازار بين ??? تا ??? گزارش شده است .

رزولوشن دوربين مدار بسته در سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال
بسياري از افراد به اين سيستم تفكيك پذيري آشنا هستند حال يا با كمك تلوزيون و يا گوشي همراه پيکسل يا به طور كلي و رايج مگاپيکسل نمايان گر تعداد نقاط تفكيك شده و مستقل كه در تصوير هم قابل مشاهده باشد.بدين ترتيب در تصاوير رزولوشن دوربين مدار بسته ديجيتال قابل اندازه گيري مي باشد و در نهايت مي توانيد امکان مقايسه ي تصاوير ديجيتالي براي شما وجود خواهد داشت.اما بر خلاف سيستم هاي ديجتالي در سيستم هاي آنالوگ اين قابليت اندازه گيري وجود ندارد .تعيين رزولوشن دوربين مدار بسته در تصاوير با كمك تجهيزاتي صورت مي پذيرد.
در نقطه مقابل در سيستم هاي آنالوگ شکل مستقيمي براي اندازگيري رزولوشن تصوير وجود ندارد. از اين رو براي اندازگيري تفکيک پذيري تصوير بايد پس از آزمايش ، ميزان رزولوشن دوربين مدار بسته تقريبي آنها مشخص مي شد. رايج ترين واحد تشخيص رزولوشن هاي آنالوگ تيوي لاين است.
منبع: نگا