آداپتور دوربين مدار بسته و تعيين ولتاژ

مثلا ميزان ولتاژ مورد نياز دوربين مدار بسته آنالوگ :??? ميلي آمپر است كه معادل?.? آمپر است و يك معادله ساده براي ? دوربين مدار بسته آمپر مشخص و مورد استفاده ? آمپر مي باشد.البته اين هم بستگي دارد به آداپتور دوربين مدار بسته كه شما به عنوان منبع تغذيه از آن استفاده مي كنيد در صورتيكه از يك آداپتور استفاده كنيد اين معادله برقرار است اما در غير اينصورت از ?آداپتور به صورت جداگانه استفاده مي كنيد.
توجه داشته باشيد كه آداپتور دوربين مدار بسته بسيار مهم است آداپتور خوبي داشته باشيد در هزينه ي شما بسيار صرفه جويي خواهد شداما در صورتيكه آداپتورتان خراب باشد به قطع ارتباط و نداشتن تصوير منجر خواهد شد .ضمننا با افزايش تعداد دوربين هاي مدار بسته به تعداد آداپتور بيشتري خواهيد داشتالبته با يك منبع تغذيه نياز همچنين اين مورد را نيز اضافه مي كنيم كه منبع تغذيه مي تواند به صورت مشترك و يا مجزا باشد .استاندارد لحاظ شده براي ولتاژ دوربين مدار بسته در حدود ?? ولت است . فروش دوربين مداربسته
منبع: نگا