درباره دوربين مدار بسته بيسيم

دوربين مدار بسته بيسيم آنالوگ
انتقال تصاوير در دوربين مدار بسته بيسيم از طريق تبديل و تغيير سيگنال هاي تصويري به راديويي امكان پذير است.
و دريافتي هاي اين دوربين ها با توجه به برد مسافت متغير است و استفاده از اين دسته از دوربين ها امروزه محدودتر شده است .البته در دوربين هاي بي سيم علت محدود شدن استفاده به خاطر وجود اشكالات متعددي است و در ضمن اين دوربين ها جز دوربين هاي ساده و ارزان قيمت محسوب مي شوند.

در مرحله ي دريافت سيگنال پارامتر هاي مهمي وجود دارد :
سيگنال ها به شرايط محيط و نويز هاي موجود در محيط و اينكه موانعي در محيط نباشد و مثلا در صورتي كه شرايط جوي طوري باشد كه مناسب نباشد مثل رطوبت محيط در اين شرايط سيگنال ها به شدت افت خواهند داشت.
اما برندهاي معروف و معتبر نيز امروزه تمايل كمتري به توليد اين دسته از دوربين مدار بسته بيسيم دارند.و تنها آن دسته از دوربين هاي بي سيم مدار بسته اي در بازار موجودند كه ناشناخته هستند كه دوام چنداني هم ندارند.

دوربين مدار بسته بيسيم ديجيتال
دوربين مدار بسته بيسيم شبكه اي كه معمولا براي انتقال اطلاعات از تکنولوژي واي فاي (Wifi) استفاده ميکنند. كه در اين سيستم حجم بسيار بيشتري از اطلاعات با سرعتي فراتر انتقال مي يابد .در نوع فرستنده اي سيستم ديجتالي حساسيت به نويز و شرايط محيطي بسيار كمتر ديده شده است .البته دوربين هايي كه به صورت خود به خودي مجهز به اين سيستم هستند براي انتقال اطلاعات در فواصل دورتر مناسب نيستند و در شرايطي كه قصد داشته باشيد انتقال اطلاعات تا فواصل دورتر پوشش دهي شود مجبور به استفاده از آنتن هاي حرفه اي ديجيتال هستيد .

علت محدوديت استفاده از دوربين مدار بسته بيسيم
در صورتيكه بخواهيد ميزان كاربري دوربين مدار بسته بيسيم را تعيين نماييد كاربري آنها از دوربين هاي عادي بسيار محدودتر است.اين دوربين ها به علت اينكه از ثبات كافي هم برخوردار نمي باشندبه ويژه درسيستم دوربين مدار بسته بي سيم آنالوگ
منبع: نگا