ابزارهای مورد استفاده در در اتوماتیک

در بحث درب اتوماتيک و نحوه ي فعال نمودن آنها و همچنين ابزارهاي مورد استفاده در درب اتوماتيک به دليل حساس بودن اين عملکرد و همکاري هاي لازم بين درب اتوماتيک و ابزارهاي مورد نياز داراي اهميت است زيرا تمامي اين موارد پيرامون امنيت ساختمان است . يکي از مهم ترين و کارآمد ترين ابزارهايي که براي درب هاي اتوماتيک استفاده مي شود ابزارهاي حسگر هستند که حضور افراد يا حرکتي در ان ناحيه انجام مي پذيرد را شناسايي مي نمايد و عکس العمل نشان مي دهد در نتيجه زماني که افراد وارد اين ناحيه مي گردند درب به صورت اتوماتيک باز مي شود . در ناحيه ديگر منطقه اي با نام منطقه ي ايمن قرار دارد و در سوي ديگر درب و مخالف منطقه ي فعال است .

هنگامي که افراد در منطقه ي فعال درب اتوماتيک قرار مي گيرند پس از باز شدن درب و رد شدن از آن قدم در منطقه ي ايمن مي گذارند . درب اتوماتيک هنوز باز است اين به آن معناست که شخص به طور کلي وارد منطقه ي ايمن نشده است وبين ناحيه ي فعال و ايمن قرار دارد . اما اگر به طور قطع وارد منطقه ي ايمن شده باشد . درب اتوماتيک تا 10 درجه بسته مي شود و مابقي راه را به آرامي طي مي کند .

در واقع ابزارهاي فعال کننده ارتباط الکترونيکي را به جعبه کنترل اصلي اپراتور برقرار مي نمايد .
از نظر فني زماني که کنترل اصلي در حالت فعال است مدار اصلي به حالت باز در مي آيد جريان الکترونيکي را به منبع ارسال مي کند که اين عمل باعث باز شدن درب اتوماتيک مي گردد . نصب درب اتوماتيک
زماني که شخص با سرعت معمولي وارد مي شود ناحيه فعال مي شود که 4 فيت با درب فاصله دارد و درب اتوماتيک باز مي شود ، پس از عبور از درب در حالي که در ناحيه ايمن است درب باز مي ماند اما اگر از اين منطقه خارج شود درب اتوماتيک پس از چند لحظه بسته مي شود .
به طور کلي مي توان کف پوش هاي درب اتوماتيک را به شکل زير تعريف نمود .
اين کف پوش ها براي باز شدن درب به کار مي روند که نوع و اندازه ي آن ها مهم است کف پوش ها بايد کاملا هم عرض درب باشند و خارج از درب با فاصله 4 فيت قرار بگيرند زماني که افراد بر روي اين کف پوش ها قرار مي گيرند کف پوش ها به عنوان يک حسگر عمل نموده و پيغام باز شدن درب را به درب مي رسانند .