دیکتورهای چند منظوره و درب های اتوماتیک

ديکتور چند منظوره در واقع ترکيبي از چند گرايش سيستمي براي باز و بسته نمودن درب اتوماتيک است. که اين موضوع باعث افزايش امنيت نيز مي گردد. نصب درب اتوماتيک
اين سنسورها علاوه بر مواد ذکر شده کارايي هاي بالايي دارند که باعث افزايش ميزان امنيت و عملکرد بهتر در سيستم مي شود.

مزاياي اين نوع سيستم از اين قبيل است.
1. تضمين کننده امنيت براي مشتريان
2. به سرعت در رفت آمدها و امنيت محيط تعيين شده مي افزايد.