تنوع دوربين مدار بسته ضد ضربه بسيار است

ترجيح تان در خريد برند هاي اصلي باشد كه در اين راستا برندهاي CNB جز برندهاي خوب محسوب مي شوند.دوربين مدار بسته ضد ضربه وندال و پروف در دسته بندي برندهاي كره اي قرار ميگيرند كه كيفيت شان هم بسيار مطلوب است به علت رزولوشن مناسبي كه دارند. فروش دوربين مداربسته

برند مناسبي ديگري كه در اين راستا مي توانيم به شما معرفي كنيم دوربين مدار بسته ضد ضربه دام MICRONIX مي باشدكه هم به لحاظ بدنه اي بسيار قوي است و هم به لحاظ رزولوشن تصويري از كيفيت بالايي برخوردار است كه حدود رزولوشن تصوير ??? تيوي لاين گزارش شده است.
اين نوع دوربين مدار بسته ضد ضربه در بانك هاي مركزي و بانك هاي مهم مورد استفاده هستند. 

منبع: نگا