دیکتورهای چند منظوره و درب های اتوماتیک

دیکتور چند منظوره در واقع ترکیبی از چند گرایش سیستمی برای باز و بسته نمودن درب اتوماتیک است. که این موضوع باعث افزایش امنیت نیز می گردد. نصب درب اتوماتیک
این سنسورها علاوه بر مواد ذکر شده کارایی های بالایی دارند که باعث افزایش میزان امنیت و عملکرد بهتر در سیستم می شود.

مزایای این نوع سیستم از این قبیل است.
1. تضمین کننده امنیت برای مشتریان
2. به سرعت در رفت آمدها و امنیت محیط تعیین شده می افزاید. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ